Проектното предложение на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД е насочено към повишаване на знанията и уменията и създаване на устойчива заетост за служители в "белия сектор" чрез обучения, допринасящи за повишаване способността на заетите в нея лица да посрещнат динамичните промени в "белия" сектор и актуалните потребности на лечебното заведение.
  На 04.04.2018г. "Първа МБАЛ - София" ЕАД стартира проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица в "Първа МБАЛ - София" ЕАД и партньорите - "Първа АГ болница „Св. София” EAД и "Пета МБАЛ-София" ЕАД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 351 заети...
Responsive Image