Лаборатория по Микробиология

 

Клиничната микробиология е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява необходимата информация за ранна етиологична диагноза на инфекциозните болести, контрол на динамиката на болестния процес и на ефекта на лечението, ефективна профилактика както  и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Лаборатория "Клинична микробиология" при Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД  е медицинска лаборатория, която отговаря на  следните изисквания:

 • Кадрова и материална осигуреност за извършване на клинико-микробиологични изследвания за нуждите на диагностичната,лечебната и профилактичната дейност.
 • Ръководи се от лекар със специалност "Микробиология".
 • Провежда  системен вътрелабораторен качествен контрол.
 • Участвува в Националната система за външна оценка на качеството на изследванията.

Персоналът на лаборатория "Клинична микробиология" притежава задълбочени познания, практически умения и сръчности за извършване на съвременна микробиологична диагностика :

 • Правила за вземане и транспортиране на материали.
 • Първоначални посевки и препарати.
 • Изолиране и идентифициране на чисти култури
 • Антибиограми.
 • Оформяне и интерпретиране на резултатите.
 • Модерни методи в диагностичната микробиология - използване на машинна диагностика  за идентификация и антибиограми.
 • Работи с медицинска  документация.


Видове микробиологични изследвания:

    
Изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка:директен микроскопски препарат, посявка, изследване за стрептококи /до вид/, стафилококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Кандида, Х. инфлуенце, М. катаралис, К. дифтерие.

Микробиологично изследване на урина /урокултура/: количествено изследване, посявка, изследване за Ентеробактериацее, П. аеругиноза, Кандида, стрептококи /до вид/, стафилококи /до вид/, неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии /до вид/.

Микробиологично изследване на материали от женски гениталии:
микроскопски препарат, посявка, изследване на трихомони, кандиди, Ентеробактериацее, стрептококи, стафилококи, П. аеругиноза, Н.гонорее /микроскопски/.

Микробиологично изследване на изпражнения: микроскопски препарат, посявка, изследване за Шигела, Салмонела, Кампилобактер,
патогенни Е. коли , Йерсиниа /до вид/, сем. Вибрионацее /до род/, Б. цереус.. Серотипиране на Салмонела до група.

Микробиологично изследване на ликвор: микроскопски препарат,
посявка, изследване за Н.менингитидис, С. пнеумоние, С. ауреус, Х. инфлуенце,  Е. коли  К1, К. неоформанс.

Микробиологично изследване на кръв /хемокултура/: микроскопски
препарати, изследване за Ентеробактериацее, стрептококи, стафилококи,
кандиди /до вид/, неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии
/до вид/.

Микробиологично изследване на материали от рани при хирургически инфекции : микроскопски препарат, посявка, изследване за 
С. ауреус, Ентеробактериацее, стрептококи група  А, П. аеругиноза и други
неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии.

Предварителна идентификация на неспорообразуващите анаероби въз основа на тяхната микро- и макроскопска морфология и липса на растеж в аеробни условия. Микробиологична диагностика на клостридиите до род.

Серологични изследвания : Aнтистрептолизинов титър /AST / /ревматизъм/, Waaler Rose/RF /ревматоиден артрит/.


Вътрешен контрол на качеството


Основната му цел е да осигури ежедневното постоянно съответствие на резултатите от изследванията, които се изпълняват в лабораторията с общоприети стойности. Извършва се сравнение с общоприети микроорганизми или със стойности, които се получават при изследване на
контролни материали. Вътрешният контрол се ръководи от определено лице.
Серологичните изследвания  включват задължително положителна и отрицателна контрола за всеки тест. Положителният резултат има титър, чиито  стойности лежат в допустимите граници, регламентирани от производителя.


Външен лабораторен контрол


Системите за външен контрол позволяват независима обективна оценка на дейността на лабораторията и подтвърждават надежността на резултатите от изследванията й.
Лаборатория "Клинична микробиология" при Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД  участва в подобна система за външен лабораторен контрол, провеждан от НЦЗПБ съвместно с Българска Асоциация на Микробиолозите.

Началник на лабораторията по микробиология

Д-р  Георги Христов Филевски

тел:   02/8059 340 e-mail: microbiology@upmbal-sofia.com

 

 

Началник на лаборатория „Клинична микробиология” при УПМБАЛ - София ЕАД от 2003 година.

Член на българската асоциация на микробиолозите -БАМ. Участник в European Clostridium Difficile-Associated Disease  (CDAD) survey.    

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Образование:
Магистър по медицина, специалност по микробиология при Медицински Университет – София и Здравен мениджмънт в институтът за следдипломна квалификация при УНСС- гр.софия

Следдипломни квалификации:

 • микробиологична диагностика на туберкулозата-istituto superiore di sanita-roma; ентероколитен синдром;
 • микробиологична диагностика на дифтерия и инфекции причинени от коринебактерии, стрептококи и ентерококи;
 • микробиологична диагностика на стафилококови инфекции;съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия на микозите;
 • микробиологична диагностика на анаеробните инфекции;
 • съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия  на инфекции при имунокомпрометирани пациенти;
 • микробиологична диагностика на анаеробните инфекции;
 • съвременни методи в диагностиката на микроаерофилните  представители на родове  кампилобактер и хеликобактер;
 • молекулярни методи за диагностика и маркиране в микробиологията; микробиологична диагностика на особеноопасните инфекции;
 • легионели и легионелози – съвременно състояние на проблема;
 • лабораторна диагностика на ентеровирусни и ротавирусни инфекции;
 • серологична диагностика на рикетсиози и хламидиални инфекции;
 • болнична хигиена, методи за определяне на лекарствена чувствителност.

Публикации:   

 • антимикробна химиотерапия- монография ;
 • микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху бета-лактамазите, продуцирани от  цефтазидим-резистентни клинични щамове  pseudomonas aeruginosa; 
 • analysis of antibioticsusceptibility patterns of problematic clinical isolates;
 • мониторинг на микробната антибиотична резистентност.