Отделение Клинична лаборатория

 

Клинична лаборатория е самостоятелна медицинска специалност, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява информация за ранна диагноза, контрол на болестния процес, ефекта от лечението и ефективна профилактика.

Отделение Клинична лаборатория към Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД притежава Трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория“. На основание Наредба за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и е определена отлична оценка за срок от пет години.

Притежава и сертификати след оценка от Националната система за външна оценка на качеството (НСВОК) по всички програми.

Клиничната лаборатория разполага с модерна апаратура:

  • Хематологични анализатори - изследват се пълна кръвна картина с 18 показателя, включително хистограми.
  • Имунологични анализатори - изследват се хормони, туморни маркери, антитела феритин,  витамини, инсулин на принципа на хумилуминисценцията.
  • Автоматичен коагулометър – изследва се протомбиново време, активно протромбиново време, фибриноген, D-димер.
  • Биохимични анализатори – изследват се субстрати, ензими, индивидуални протеини, имуноглобулини, микроелементи.
  • Йонселективни анализатори – изследват се АКС, К, Na, хлор.
  • Изследване на урина – качествено и количествено, микроалбумин, пунктати и ликвор.
  • Извършват се изследвания на щитовидни, полови, туморни маркери - СЕА,СА-15-3, СА-19-9, Са-125, PSA, fPSA антитела, Витамин А, Витамин В12, феритин, инсулини.

Лабораторията извършва изследвания по клинични пътеки, по договор и срещу заплащане по ценоразпис.

 

Началник на Отделение Клинична лаборатория

 

д-р Ирена Маждракова

тел:  02/8059 218 e-mail: clab@upmbal-sofia.com

Специални цени на избрани пакети
ПАКЕТ ЦЕНА СТАНДАРТНА ЦЕНА
Общ профилактичен пакет - ПКК (22 показателя) + глюкоза + липиден профил (общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол) + триглицериди + пикочна киселина + АСАТ + АЛАТ + Феритин 51,00 лв. 67,00 лв.
Разширен профилактичен пакет - ПКК (22 показателя) + СУЕ + урина (общо химично изследване и седимент) + глюкоза + липиден профил (общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол) + триглицериди + общ и директен билирубин + урея + креатинин + пикочна киселина + общ белтък + албумин + АСАТ + АЛАТ + ГГТ + АФ + Калий + Калций + Натрий + неорганичен фосфор + серумно желязо 88,00 лв. 125,00 лв.
Остри възпаления - ПКК + СУЕ + CRP + фибриноген 20,00 лв. 26,00 лв.
Пакет „Мъжко здраве“ - ПКК + СУЕ + CRP + АСАТ + АЛАТ + ГГТ + липиден профил (общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол) + триглицериди + общ и директен билирубин + уринен анализ 52,00 лв. 72,00 лв.
Пакет „Женско здраве“ - ПКК + СУЕ + CRP + серумно желязо + феритин + липиден профил (общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол) + триглицериди + уринен анализ + калций + фосфор + коригиран калций 67,00 лв. 78,00 лв.
Пакет „Детско здраве“ - ПКК + СУЕ + CRP + глюкоза + уринен анализ 25,00 лв. 32,00 лв.
Електролити и микроелементи - Калий + натрий + хлор + калций + фосфор + магнезий 24,00 лв. 31,00 лв.
Общ скрининг стомашно-чревен тракт - ПКК + серумно желязо + общ белтък + албумин + АСАТ + АЛАТ + ГГТ + витамин В12 50,00 лв. 71,00 лв.
Скрининг панкреас - ПКК + CRP + амилаза + липаза + АСАТ + АЛАТ + ГГТ + LDH + АФ + общ и директен билирубин 43,00 лв. 64,00 лв.
Скрининг черен дроб - Общ и директен билирубин + общ белтък + албумин + АСАТ + АЛАТ + ГГТ + LDH + АФ + урина (общо химично изследване и седимент) 34,00 лв. 55,00 лв.
Разширен пакет черен дроб-  Общ и директен билирубин + общ белтък + албумин + АСАТ + АЛАТ + ГГТ + LDH + АФ + урина (общо химично изследване и седимент) + Протромбиново време INR + фибриноген 42,00 лв. 69,00 лв.
Метаболитен синдром  - Липиден профил (общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол) + триглицериди + Глюкоза + пикочна киселина 24,50 лв. 33,00 лв.
Скрининг сърдечно-съдови заболявания - Липиден профил (общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол)  + триглицериди + глюкоза + креатинин + урея + AСAT + CPK + LDH + K + Na + Cl + урина (общо химично изследване и седимент) 53,00 лв. 79,00 лв.
Проследяване на антикоагулантна терапия - ПКК + протромбиново време INR + аPTT 18,00 лв. 25,00 лв.
 Атеросклероза - ПКК + CRP + липиден профил (общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол)  + триглицериди + креатинин + глюкоза 36,50 лв  49,00 лв.
Витамини - Витамин D + витамин B12 41,50 лв 58,00 лв.
Пакет "Щитовидна жлеза" - хормонално изследване TSH + FT4 + FT3 45,00 лв. 63,00 лв.
Пакет "Щитовидни антитела" - хормонално изследване ТАТ и МАТ 34,00 лв. 43,00 лв.
Разширен пакет "Щитовидна жлеза" - Пълен пакет хормонално изследване TSH + FT4 + FT3 + ТАТ + МАТ 77,50 лв. 103,00 лв.