КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

 

В клиниката работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на заболяванията на нервната система. Извършва се и обучение на лекари – стажанти, специализанти и на специалисти по здравни грижи.

Клиниката е активен участник в глобалния интернационален проект Angels на Европейската Организация за инсулти. През 2019 година при 2.60% от всички хоспитализирани остри исхемични мозъчни инсулти (при среден процент тромболизи за страната - 2.23) е приложен модерния метод на лечение с тъканен плазминоген активатор (tPA).

В клиниката се лекуват широк кръг заболявания на нервната система:

 • мозъчносъдови заболявания;
 • множествена склероза;
 • Болест на Алцхаймер, други дегенеративни и съдови деменции;
 • Болест на Паркинсон;
 • нарушения на съня;
 • други невродегенеративни заболявания;
 • заболявания на вестибуларния апарат;
 • епилепсия;
 • полиневропатии;
 • главоболие и други болкови синдроми;
 • радикулити и невралгии;
 • заболявания на автономната нервна система.

Принцип на работа:
24 часа/7 дни в седмицата,
365 дни в годината.

Клиниката разполага с легла, оборудвани с кислородна и аспирационна (вакуумна) инсталация, подвижни, с променяща се конфигурация в зависимост от състоянието на пациента със следното разпределение:

 • за интензивно лечение на спешни и неотложни състояния при неврологично болни: синдром на Гилен-Баре, епилептичен статус, амиотрофична латерална склероза, миастения и др.;
 • за интензивно лечение на пациенти с мозъчни инсулти;
 • за стационарно лечение и неврорехабилитация на заболявания на централната и периферна нервна система.

Към клиниката функционира лаборатория за функционална диагностика на нервната система, която разполага с :

 • електромиография (ЕМГ), 
 • електроенцефалография (ЕЕГ),
 • предизвикани потенциали,
 • доплерова сонография,
 • клинична невропсихология,
 • полисомнография,
 • транскраниална магнитна стимулация,
 • лечение с ботулинов токсин.

Девет от лекарите-специалисти в клиниката имат допълнителна квалификация:

 • четирима със сертификат за Ултразвукова диагностика на нервната система,
 • трима със сертификат за Клинична ЕЕГ,
 • двама със сертификат Евокирани потенциали,
 • един със сертификат за Клинична невропсихология,
 • един със сертификат за Транскраниална магнитна стимулация,
 • един със сертификат за Електромиография.

 Към клиниката са разкрити следните специализирани кабинети:

 • за профилактика на мозъчносъдови заболявания,
 • за Множествена склероза,
 • за Паркинсонова болест,
 • по епилепсия,
 • по деменции,
 • за лечение на главоболие и други болкови състояния.

В клиниката са създадени Специализирани комисии за извършване на експертизи на ЗЗОЛ по програми на НЗОК за лечение на болни с:

 • болест на Алцхаймер,
 • болест на Паркинсон,
 • епилепсия,
 • множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ.

Началник на Клиника по нервни болести

Проф. д-р Димитър Масларов, дн

Тел.: 02/981 08 01, 02/8059-313

Mail:  no-clinic@upmbal-sofia.com
 

Биографични данни

Проф. Д-р Димитър Масларов, дм, дн, МОЗ завършва медицина през 1987 г. в МУ-София. През периода 1990-1994 г. е научен сътрудник в Института за изучаване на мозъка – БАН. През 1995 г. придобива специалност „Нервни болести“. Притежава свидетелства за ВСД „Клинична електроенцефалография“, „Евокирани потенциали“, „Клинична невропсихология”, „Ултразвукова диагностика“. Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във ФОЗ на Медицински Университет – София. Дипломиран медиатор от Министерство на Правосъдието на РБългария. Международни специализации - Австрия, Швейцария, Израел, Румъния.

През 1998 г. му е присъдена научна и образователна степен „Доктор”, през 2017 г. – научната степен „Доктор на науките”.

От 2006 г. е началник на Клиниката по нервни болести в Първа МБАЛ - София, ЕАД. Преподавателската му дейност е на студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ и Факултет по обществено здраве към Медицински Университет – София.

През 2009 г. е избран за Доцент, а през 2014 г. – за Професор по неврология към Медицински Университет – София. Председател е на общото събрание на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”.

Автор и съавтор е на четири монографии, два самостоятелни учебника по неврология, два в съавторство и едно ръководство по долекарска помощ. Има над 300 научни публикации и личен h-index 4.2. Общият импакт фактор (IF) на научната му продукция надвишава 130. Лектор и модератор на повече от 200 конгреси и конференции у нас и в чужбина.

Член е на Българското дружество по невронауки, IBRO, Global College of Neuroprotection and Neuroregeneration – London, World Stroke Organization.

Член е на научните панели „Neurocritical care” и „Palliative care” към European Academy of Neurology. Член е на International Scientific Committee of the Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity (SSNN) и на World Congress Controversies in Neurology.

Член на Управителния съвет на Сдружение „Българско дружество по неврология“, Председател на Софийски градски клон на Сдружение „Българско дружество по неврология“ и на Сдружение „Българско дружество по невропротекция и неврорехабилитация“.

Член е на редакционната колегия на списание „Българска неврология“, зам. главен редактор на редакционната колегия на списание „Здраве и Наука” и член на международния борд на редакторите на списание „Neural Regeneration Research“ и „American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration“.

Консултант на НЗОК.

Експерт в работни комисии към НЦОЗА от 2016 г.

Член е на Постоянния Експертен Съвет към Националния консултант по неврология.

Председател на специализирани комисии в Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД към НЗОК за провеждане на лечение на болни с множествена склероза, епилепсия, болест на Алцхаймер и болест на Паркинсон в извънболничната помощ.

Медицински специалисти
в клиниката по нервни болести

Д-р Иля Нисимов
Специалист Нервни болести, клинична ЕМГ

Д-р Снежанка Ненова
Специалист Нервни болести, Физикална терапия и рехабилитация, невросонология

Д-р Георги Пейчев
Специалист Нервни болести, Психиатрия, клинична ЕЕГ

Д-р Валери Георгиев
Специалист Нервни болести, ТМС

Д-р Георги Иванов
Специалист Нервни болести, невросонология

Д-р Десислава Дренска, дм
Специалист Нервни болести, невросонология, клинична ЕЕГ

Д-р Христина Спасова
Специалист Нервни болести, Предизвикани потенциали

Д-р Виолета Георгиева
Специалист Нервни болести

Д-р Силвия Начева, дм
Специалист Нервни болести

Д-р Емел Кямил
Лекар - специализант

Д-р Кристина Йорданова
Лекар – специализант

Старша медицинска сестра - Валентина Миленкова