КЛИНИКА ПО ЕНДОСКОПСКА И ОБЩА ХИРУРГИЯ

 

Започва своето съществуване още със създаването на болницата през 1953 година. До 2013 г. клиниката по ендоскопска и обща хирургия в Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД функционира като Хирургично отделение.

Днес в клиниката се извършват малки, средни, големи и много големи оперативни интервенции от общата хирургия, както спешни, така и планови. Извършват се:

 • Пълен обем операции при онкоболни (спешно и планово) предимно на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и жлъчните пътища, панкреаса и млечната жлеза, пред- и следоперативно стадиране с последваща химио- и лъчетерапия;
 • Спешни операции при илеус, перитонит и съдови заболявания от различен произход;
 • Лапароскопски операции при заболявания на жлъчен мехур – холелитиаза и усложнени форми;
 • Операции при съдови усложнения на крайници при диабетици,
 • Лапароскопска хирургия при диафрагмални хернии и ГЕРБ,
 • Лапароскопски операции при ингвинални и вентрални хернии,
 • Лапароскопска колоректслнсахирургия, трансанална ендоскопска микрохирургия ТЕМ.

При малки и леки интервенции, широко се използва дневен стационар.

Консервативното лечение в Клиниката по ендоскопска и обща хирургия се осъществява на значителен брой пациенти със следните заболявания: гастроентерологични заболявания неналагащи оперативно лечение до тяхното диагностично уточняване; остри и хронично рецидивиращи панкреатити, неналагащи операции, консервативно лечение при субилеусно състояние.

Клиниката по ендоскопска и обша хирургия при Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД  работи по НРД с НЗОК по клинични пътеки.

Диагностичните възможности са осигурени с пълни биохимични изследвания; микробиологична лаборатория; рентгенови изследвания (гръден кош, корем, гастроентерологичен тракт, бъбреци, интраоперативни контрастни изследвания, ЕРСП и др.; горна и долна ендоскопия; патоморфологична лаборатория с възможност за гефрир; ултразвукови изследвания; ЕНГ, ехокардиография, холтер; доплер – санографско изследване на кръвоносни съдове; компютърна томография, ЯМР и интердисциплинарни консултации.

Клиниката по ендоскопска и обща хирургия е база за следдипломна квалификация.

 

Клиниката по ендоскопска и обша хирургия е добре устроено с всички необходими звена. Налице е добра и качествена медицинска апаратура. Санитарно-хигиенното състояние е отлично и това проличава от периодичните микробиологични контроли. Много рядко има случаи на вътреболнична инфекция.

Структурата на клиниката понастоящем е следната:

I. Хирургичен кабинет в диагностично-консултативният блок към болницата, с два специализирани кабинета – лекарски кабинет и манипулационна с превързочна.

II. Клиника по ендоскопска и обща хирургия (стационар) със следната инфраструктура:

Девет болнични стаи – с общо 26 легла. Всяка стая разполага със самостоятелен санитарен възел (баня и тоалетна) и система за спешно повикване. Всяко легло е оборудвано с локално осветление, с източник за кислород и вакуум. Предвидени са две защитени стаи за болните със септични и гнойно-възпалителни заболявания – една за мъже и една за жени.

Отделение за интензивно лечение и реанимация с 8 легла, в което се лекуват: пациенти в пред- и следоперативния период, също болни в тежко състояние след проведено оперативно лечение с голям и много голям обем на сложност. Оборудвано е с реанимационни легла, централен кислород и вакуум, кардиомонитори, два апарата за изкуствено обдишване, отделен инструментариум и климатик.

Септична и асептична превързочни, снабдени със собствен хирургичен инструментариум, сух стерилизатор и всички необходими превързочни материали. Разполагат с кислород и вакуум.

Манипулационна стая, кабинет за старша сестра и сестринска стая. Кухненски офис и столова. Клизмено помещение и обща тоалетна. Стая за дежурен лекар. Лекарски кабинет, кабинет за началника на отделението, стая за медицинския секретар, компютъризирана документация.

III. Операционен блок
Състои се от четири обширни операционни зали, с възможност за едновременна работа. Залите са оборудвани с операционни маси и лампи, анестезиологичен апарат “Дрегер”, кардиомонитори “Helige”, сух стерилизатор, рентгенов апарат, лапароскопска система “Olimpus”, електротоми, два “Бертхолд” и един “Erbe”. Богат хирургичен инструментариум. Централна климатична инсталация, бактерицидни лампи. Централен и локален кислород и вакуум.

Началник Клиника по ендоскопска и обща хирургия

доц. Георги Борисов Гърбев

тел:  02 8059 256 e-mail: keox-clinic@upmbal-sofia.com


БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

През март 1991 година спечелва конкурс за научен сътрудник 3-та степен в Клиника по коремна хирургия, Военномедицинска Академия, София. През 1995 г. е избран за научен сътрудник 2-ра степен от Академичен съвет, ВМА. През 1997 г. е избран за научен сътрудник 1-ва степен.

От 2005 до 2010 г. - Началник отделение в Клиника по ендоскопска хирургия – ВМА.

От септември 2010 до май 2013 г. – Заместник директор по лечебната дейност на Първа МБАЛ София ЕАД.

От декември 2013 – досега – Началник Клиника по ендоскопска и обща хирургия – Първа МБАЛ София.


Образование: 

Завършва средно образование през 1982 година със златен медал от Политехническа гимназия „Яне Сандански”, гр. Сандански, като същата година е приет за студент по медицина в Медицински университет, София. 

1990 г. – магистърска степен по медицина – Медицински университет София;  1995 г. – придобита специалност „Хирургия”;  1997 г. – придобита профилна специалност „Военна хирургия”;

2008 г. придобита магистърска степен „Здравен мениджмънт” – Медицински университет, София, Факултет „Обществено здраве”;

2009 г. – защитена дисертация „Трансанална ендоскопска микрохирургия при заболявания на дисталния колон и ректума”, научен ръководител Акад. Д. Дамянов, дмн и придобита образователна и научна степен „Доктор” – Висша атестационна комисия.


Курсове и специализации

Сертификат 1368/05.06.2001 г. Учебно-научен отдел ВМА в удостоверение, че д-р Гърбев владее следните лечебно-диагностични методики:

 • Диагностична ендоскопия;
 • Трансанална ендоскопска хирургия;
 • Лапароскопска хирургия на хернии;
 • Лапароскопска хирургия на уро-генитална система;
 • Лапароскопска гинекологична хирургия.
 • Лапароскопска жлъчно-чернодробна хирургия;
 • Лапароскопска стомашно-дуоденална хирургия;
 • Лапароскопска хирургия на колон и ректум;

2005 г. – Курс”Minimal Invasive techniques in colorectal surgery”. Soc. Med. Centre Floridsdorf, Vienna, Austria, Prof. H. Rosen, Prof. Ch. Sebesta.

2008 г. – Kурс „Intensive Course on TEM”, Knittlingen, Germany, Prof. Gerhard Buess;

2008г. Курс – „Laparoscopic Techniques for Ventral & Incisional Hernia Repair”. European Surgical Institute, Hamburg, Germany, Dr. Sven Bringman, Dr. Jan Kukleta.

2009 г. – Курс – „NOTES – hands on course”. IRCAD – University of Strasbourg, France, Prof. Jacques Marescaux.

2010г. – “Transanal Endoscopic Microsurgery - Master Class Course”, Chichester Medical Education Centre, Chichester University,  UK, Mr. Jay Simpson.

2011г. – “4th Inte7rnational Intensive Course for TEM” , Minimal Invasive Centre „Jesus Uson”, Caceres, Spain, Prof. Klaus Manncke.

2011 г. – “Inguinal-Ventral Hernia Repair”, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

2012 г. – Laparoscopic Lower GI Surgery”, Cuschieri Skills Centre, University of Dundee, UK, Mr. Ken Campbell.

2013 г. –Laparoscopic Upper GI Surgery”, Cuschieri Skills Centre, University of Dundee, UK, Mr. Ken Campbell.

2015 г. Laparoscopic Inguinal-Ventral Hernia Repair”, Interbalkan Medical Centre, Thessaloniki, Greece.

Медицински специалисти
в клиниката по ендоскопска и обща хирургия

Консултант - Акад. Дамян Дамянов дмн

 

Д-р Юлиян Йорданов
Специалност Хирургия, Специализирал в Белгия, Холандия, Великобритания. Специализация в Национален Център по Сърдечно-съдови заболявания

Д-р Милка Пенева
Специалност Хирургия, Лапароскопска хирургия, Висцерална хирургия - Франция

Д-р Владимир Владимиров
Специалност Хирургия, Лапароскопска хирургия, Висцерална хирургия - Тунис

Д-р Сабин Билдирев
Специалност Хирургия, Лапароскопска хирургия, Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Д-р Росен Илиев

Специалност Хирургия

Д-р Иван Юруков

Специалност Хирургия

Д-р Иво Живков
Лекар ординатор Хирургия

Ани Милушева
Старша медицинска сестра

Рени Симеонова
Старша медицинска сестра операционен блок