ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

                                                                                                                                    Приел:

                                                                                                                             Изпълнителен директор: …...п/..чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД

                                                                                                                             /доц. д-р Цв. Димитров/

 

 

ПРОТОКОЛ

 

От проведен конкурс за „Oтдаване  под  наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост в сградата на „Първа МБАЛ - София” ЕАД за извършване на медицинска дейност - кабинет за общо практикуващи лекари /ОПЛ/ и две места за разполагане на кафе машини

                   Днес, 04.07.2017 г. в 10.00 ч., комисия назначена със заповед № 314/04.07.2017 г., на Изпълнителния директор в състав:

Педседател:   Мирослав Николов Василев – гл. счетоводител

Членове:                 1. Тодор Цанев –  общински съветник

                                 2. Огнян Лютаков – Дирекция „Здравеопазване” СО  

                                 3. Добринка Горанова Иванова – н-к отдел ОП

                                  4. Гергана Петрова – технически изпълнител в отдел „ОП”,

cе събра, да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения в конкурса за „Oтдаване  под  наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост в сградата на „Първа МБАЛ - София” ЕАД за извършване на медицинска дейност – кабинет №40 за общо практикуващи лекари /ОПЛ/ и две места за разполагане на кафе машини

 

 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Председателят на комисията откри заседанието в изпълнение на чл. 27, ал 6 и ал.7 от Наредбата за общинските лечебни заведения. Комисията констатира, че в определение срок са постъпили пет предложения, както следва:

1. БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗООД – вх. № 3629/30.06.2017 г. – 12.30 ч.;

2. „ПРИМА КЛАСИК ЕООД - вх. № 3642/30.06.2017 г. – 15.02 ч.;

3. АИППМП „КРАКУЙ” ЕООД – вх. № 3644/03.07.2017г.- 10.00ч.

4. „МС ТРЕЙДИНГ БГ” ЕООД – вх. № 3657/03.04.2017г. – 10.45 ч.

5. ТОНГОВ ГРУПЕООД – вх. № 3661/03.07.2017 г. – 11.20 ч.

 

Всички членове на комисията подписаха декларации за липса на материален интерес от резултата на конкурса и неналичие на свързаност с участници в конкурса или с членовете на техните управителни или контролни органи.

На основание чл.27, ал 6 от Наредбата за общинските лечебни заведения, комисията на закрито заседание пристъпи към разглеждане на офертите. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на два отделни запечатани плика, както следва:

1. БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗООД – участва за наем на място за разполагане на кафе машини.

Офертата е запечатана в пликове и е оформена, съгласно изискванията, обявени в предварителните условия на конкурса. Комисията отвори  офертата, която съдържа два запечатани непрозрачни плика: № 1 и № 2 с видимо ненарушена цялост. Комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които съдържа като  провери съответствието им с изискванията на конкурса. Комисията констатира, че всички изисквани документи са представени.

Фирма „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗООД се допуска до по-нататъшно участие.

В отделен запечатан плик №2 е представено ценовото предложение. Същото беше отворено и  беше подписано от трима члена на комисията.

Предлаганата месечна наемна цена – партерен етаж /централен вход/ една кафе машина – 227.00 лв. без ДДС

Предлаганата месечна наемна цена – партерен етаж /служебен вход/ една кафе машина – 427.00 лв. без ДДС

 

2. ПРИМА КЛАСИК ЕООД– участва за наем на място за разполагане на кафе машини.

Офертата е запечатана в пликове и е оформена, съгласно изискванията, обявени в предварителните условия на конкурса. Комисията отвори  офертата, която съдържа два запечатани непрозрачни плика: № 1 и № 2 с видимо ненарушена цялост. Комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които съдържа като  провери съответствието им с изискванията на конкурсната документация. Комисията констатира, че всички изисквани документи са представени.

Фирма „ПРИМА КЛАСИК ЕООД се допуска до по-нататъшно участие.

В отделен запечатан плик №2 е представено ценовото предложение. Същото беше отворено и  беше подписано от трима члена на комисията.

Предлаганата месечна наемна цена – партерен етаж /служебен вход/ една кафе машина – 183.23 лв. без ДДС.

 

3. АИППМП „КРАКУЙ” ЕООД –участва за наем на кабинет № 40 - 18 кв. м.

Офертата е запечатана в пликове и е оформена, съгласно изискванията, обявени в предварителните условия на конкурса. Комисията отвори  офертата, която съдържа два запечатани непрозрачни плика: № 1 и № 2 с видимо ненарушена цялост. Комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които съдържа като  провери съответствието им с изискванията на конкурсната документация. Комисията констатира, че всички изисквани документи са представени.

Плик № 2 беше отворен и ценовото предложение беше подписано от трима члена на комисията.

Предлаганата месечна наемна цена е 110 лв. без ДДС

 

4. „МС ТРЕЙДИНГ БГ” ЕООД - участва за наем на място за разполагане на кафе машини.

Офертата е запечатана в пликове и е оформена, съгласно изискванията, обявени в предварителните условия на конкурса. Комисията отвори  офертата, която съдържа два запечатани непрозрачни плика: № 1 и № 2 с видимо ненарушена цялост. Комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които съдържа като  провери съответствието им с изискванията на конкурсната документация. Комисията констатира, че всички изисквани документи са представени.

Фирма „МС ТРЕЙДИНГ БГ” ЕООД се допуска до по-нататъшно участие.

В отделен запечатан плик №2 е представено ценовото предложение. Същото беше отворено и  беше подписано от трима члена на комисията.

Предлаганата месечна наемна цена – партерен етаж /служебен вход/ една кафе машина – 330.00 лв. без ДДС.

 

 

5. ТОНГОВ ГРУПЕООД - участва за наем на място за разполагане на кафе машини.

Офертата е запечатана в пликове и е оформена, съгласно изискванията, обявени в предварителните условия на конкурса. Комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които съдържа като  провери съответствието им с изискванията на конкурсната документация. Комисията констатира, че всички изисквани документи са представени.

Фирма ТОНГОВ ГРУПЕООД се допуска до по-нататъшно участие.

В отделен запечатан плик №2 е представено ценовото предложение. Същото беше отворено и  беше подписано от трима члена на комисията.

Предлаганата месечна наемна цена – партерен етаж /централен вход/ една кафе машина – 185.00 лв. без ДДС

Предлаганата месечна наемна цена – партерен етаж /служебен вход/ една кафе машина – 180.00 лв. без ДДС

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 Предлага на Изпълнителния директор класиране на участниците в конкурс за „Oтдаване  под  наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост в сградата на „Първа МБАЛ - София” ЕАД за извършване на медицинска дейност - кабинет за общо практикуващи лекари /ОПЛ/ и две места за разполагане на кафе машини както следва:

1. да се отдаде под наем част от партерен етаж площ от 2 кв.м, /централния вход/ - за една кафе машина на фирма . БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗООД за предложената наемна цена 227.00 лв. без ДДС;

2. да се отдаде под наем част от партерен етаж с площ от 2 кв.м, /служебен вход/  на фирма БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗООД за предложената наемна цена 427.00 лв. без ДДС;

3. да се отдаде под наем помещение /кабинет/ за ОПЛ на фирма АИППМП „КРАКУЙ” ЕООД за предложена наемна цена 110.00 лв. без ДДС за ½ кабинет с включени консумативни разходи.

Комисията приключи своята работа на ................... 2017 г.

 

Педседател:   Мирослав Николов Василев – ……..п/..чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД.

          Членове:       1. Тодор Цанев –  ……..п/..чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД

                                2. Огнян Лютаков – ……..п/..чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД 

                                3. Добринка Иванова – ……..п/..чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД

                                4. Гергана Петрова …………..п/..чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД