ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

О  б  я  в  а

 

 

Изпълнителният Директор на Първа МБАЛ София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на:

       Кабинет за осъществяване на медицинска дейност (ОПЛ) - оборудван, с нетна площ от 18 кв.м.

     

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2018 г. от 10 ч., в сградата на „Първа МБАЛ София” ЕАД, Административен блок, стая №3.

 

Срок на договора: 3 години.

 

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC  SOMBBGSF   при банка  ОБ – бул.”Мария Луиза” №88 или в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 9.30 до 10.30 часа в дните от 27.08.2018г. до 30.08.2018г. вкл., след представен документ за закупена документация и с предварителна уговорка на телефон: 0884355846 - Стойков.

Конкурсната документация се получава от 27.08.2018г. до 30.08.2018г. в стая №6 –Административен блок на  Първа МБАЛ София ЕАД след заплащане на цената в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.

 Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 07.09.2018г.,  в деловодството на Първа МБАЛ София ЕАД.

 

Депозит за участие: 50,00лв /петдесет лева/.

 

 

Цена на конкурсната документация5.00 лв. без ДДС