ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

О  б  я  в  а

 

Изпълнителният Директор на Първа МБАЛ София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на:

       I. Три места /около 6 кв. м./ за разполагане на 3 бр. кафе-машини,  разположени  както следва:

1.      част от партерен етаж с площ от 2 кв.м, в лявата част на  централния вход-  една машина ;

2.      част от партерен етаж с площ от 2 кв.м, в дясната част на служебен вход  -  една машина;   

3.      част от пети етаж с площ от 2 кв.м, във фоайето - една машина.

      II. Помещение /бърза закуска/, находящ се в сградата на Първа МБАЛ София ЕАД в сутеренната част с обща площ 41кв.м, което е затворено със стъклен параван.

 

Конкурсът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 10 ч., в сградата на „Първа МБАЛ София” ЕАД, Административен блок, стая №3.

 

Срок на договорите: 3 години.

 

За всеки обект се кандидатства самостоятелно, както и за всяка позиция от т. I. /за всяка кафе машина/.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN: BG 22 SOMB 91301027529303; BIC: SOMBBGSF, при банка  ОБ – бул.”Мария Луиза” №88 или в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 9.30 до 10.30 часа в дните от 16.03.2018г. до 23.03.2018г. вкл., без събота и неделя, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 – Михаил Стойков.

Конкурсната документация се получава от 16.03.2018г. до 23.03.2018г. в стая №6 –Административен блок на  Първа МБАЛ София ЕАД, след заплащане на цената в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.

 Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 28.03.2018г.,  в деловодството на Първа МБАЛ София ЕАД.

 

Депозит за участие:

- 50,00лв /петдесет лева/ за кафе-машина;

- 100,00лв. /сто лева/ за Помещение /бърза закуска/.

 

 

Цена на конкурсната документация10.00 лв. без ДДС.