Представяне

Болнична аптека

В Болничната аптека работят магистри и помощник-фармацевти с дългогодишен опит в сферата на болничната фармация. Аптеката разполага с цялото необходимо оборудване и материална база, притежава всички  лицензии и разрешения и  обезпечава отлична организация по  цялостния процес на  заявяване, доставка, съхранение, отпускане и отчетност на:
Лекарствени средства (включително на специален отчет)
Дезинфектанти
Превързочни материали
Адаптирани млека за недоносени деца
Медицински консумативи
Шевен хирургичен материал
Реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патолого-анатомично отделение, отделение за образна диагностика и лаборатория по трансфузионна хематология.