Представяне

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София
Присъдената акредитационна оценка със Заповед на Министъра на здравеопазването, е “отлична” за срок от пет години.

Болницата има сключен договор с НЗОК за болнична помощ за клинични пътеки,амбулаторни процедури и клинични процедури.

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД има сключен договор със Столична община за осъществяване на медицинска дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване съгласно списъка: .

1. Социално слаби лица с прекъснати здравноосигурителни права, при които се налага хоспитализация и лечение, породено от спешни състояния, определени в чл. 99 от ЗЗ –стойността на КП, АПр или КПр, определени в действащия през 2019 г. НРД.
2. Болнично лечение на пациенти със заболявания, които не са включени в КП или в АПр, с престой до 48 ч. 
3. Болнично лечение на пациенти, лекувани по КП и рехоспитализирани по спешност /в срок до 30 дни/ в лечебното заведение по същата КП или по АПр, чийто брой, повторяемост или поредност на изпълнение не съответстват на утвърдените в действащия през 2019 г. НРД - стойността на КП или АПр.
4. Болнично лечение на пациенти със състояния, синдроми или заболявания, налагащи стационарно лечение, невключени в КП, с минимален болничен престой 72 ч. 
5. Лечение на пациенти в състояния, налагащи хоспитализация, при които след диагностично уточняване се установява заболяване, за което лечебното заведение няма договор с НЗОК и са преведени в други лечебни заведения - 500 лв.
6. Лечение на пациенти с вторични анемии, при които се налага преливане на кръв и кръвни съставки 
7. Пациенти, приети по спешност за интензивно лечение /с изключение на Отделение по анестезиология и интензивно лечение/, с престой до 72 ч., не отговарящи на изискванията за включване в КП 
8. Интензивно лечение в Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на пациенти след извършена оперативна интервенция в същото лечебно заведение или хоспитализирани за заболявания, неотговарящи на критериите за включване в КП 
9. Оказване на спешна медицинска помощ на пациенти в спешните кабинети на лечебното заведение, без последваща хоспитализация в същото 
10. Оказване на спешна и неотложна медицинска помощ - ежедневно, 24 ч. в денонощието, на деца от приемни семейства, в кабинетите на ДКБ на лечебното заведение, без последваща хоспитализация в същото 
11. Извършване на компютърна аксиална томография /КАТ/ за диагностично уточняване на пациенти, прегледани в спешните кабинети на лечебното заведение, без последваща хоспитализация в същото 
12. Извършване на патологоанатомична аутопсия на труп на пациент, починал в лечебното заведение 
13. Осигуряване на лекар за оказване на медицинска помощ в Центъра за временно настаняване на бездомни лица - за периода на функционирането му, по месечен график, съставен от дирекция „Здравеопазване“ 
14. Медицинско обезпечаване, с линейка и медицински екип, на мероприятия, организирани от Столична община 
15. Транспортиране на пациенти по медицински показания от лечебното заведение до СБПЛР „Кремиковци" ЕООД, СБПЛР „Бухово" ЕООД и СБПЛР „Панчарево" ЕООД, както и на пациенти със спешно състояние до друго лечебно заведение на територията на Столична община -