Представяне

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София
В изпълнение Програмата на здравната реформа с Постановление на Министерски съвет №157 от 28.07.1999 година се отдели доболничната помощ от болничната и болницата се преструктурира по изискванията на Наредба №29 като лечебно заведение за болнична помощ. С Решение №1 на Софийски градски съд от 16.02.2001 година Първа районна болница София се преобразува в еднолично акционерно дружество Първа многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД, съгласно разпоредбите на ЗЛЗ. С решение на СОС от 2001 година рехабилитационна база Драгалевци се включва в структурата на Първа МБАЛ – София ЕАД с 80 легла, а с Постановление на МС №191 от 13.08.2001 година очното отделение на Трета МБАЛ се ситуира в Първа МБАЛ – София ЕАД, с 10 легла

Присъдената акредитационна оценка със Заповед на Министъра на здравеопазването, е “отлична” за срок от пет години..

Болницата има сключен договор с НЗОК за болнична помощ по 135 клинични пътеки и високоспециализирани дейности - диагностична горна ендоскопия, диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия, диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия, ЕМГ, ЕЕГ, ЕКГ Холтермониториране, ехокардиография, Непрекъснат 24-часов запис на АН, лазертерапия при очни заболявания, флуоресцентна ангиография на съдовете на окото..

 

Първа МБАЛ София ЕАД има сключен договор със Столична община за осъществяване на медицинска дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване съгласно списъка: .

 

1. Пациенти, при които се налагат интервенционални процедури и оперативни интервенции, породени от спешни състояния, определени в чл.99 от Закона за здравето, на лица с прекъснати здравоосигурителни права и социално слаби .

 

2. Хоспитализиране на пациенти с диагнози извън КП и болнична ВСД определени в НРД.

 

3. Болнично лечение, над 72 часа, на пациенти с рехоспитализация по спешност 4. Лечение на болни със състояния, заболявания или синдроми, налагащи стационарно лечение невключени в КП на НРД.

 

5. Пациенти в състояния, налагащи хоспитализация, при които в процеса на диагностично уточняване се установява заболяване, за което няма договор с НЗОК и са преведени в други лечебни заведения.

 

6. Извършване на заместващи кръвопреливания на пациенти с вторични анемии .

 

7. Пациенти в критично състояние, приети по спешност в интензивни отделения.

 

8. Интензивно лечение в ОАИЛ на пациенти, претърпели оперативна интервенция в същото лечебно заведение , 

 

9. Оказване на спешна медицинска медицинска помощ на пациенти, преминали през спешния кабинет и нехоспитализирани.

 

10. Извършване на патолоанатомична аутопсия на починали пациенти .

 

11. Медицинско обезпечаване на мероприятия, организирани от Столична община.

 

12. Транспорт на пациенти по медицински показатели от болницата до общинските болници за долекуване.