Персонал

Лекарски екипи

Лекарският състав се състои от високо квалифицирани кадри, които извършват лечението на пациентите в Първа МБАЛ София ЕАД.

Лекарите с повече от една придобита специалност (2 и 3 специалности) са 60, или 37,5% от лекарите със специалност. Броят на лекарите със стаж над 5 години след придобиване на специалност е 131 или 87,91%.

Сестрински персонал

Основно място в сестринските грижи към пациента и лечението заема доверието и сигурността, които се дължат на професионализма и всеотдайността на всички сестри.

Съотношението между сестри и лекари е устойчиво - 2- 1.63 сестри на един лекар през целия период.

В болницата има изградена комисия по лекарствена политика , която ежегодно изработва есенциална листа с основните лекарствени продукти.

Осигуреността с лекарски кадри и медицински сестри е стабилна. Структурата на медицинския персонал е благоприятна за нормалното протичане на лечебно-диагностичния процес. Броят на лекарите за 2008 г., работещи в болницата е 154. Лекарите с повече от една придобита специалност (2 и 3 специалности) са 60, или 37,5% от лекарите със специалност. Броят на лекарите със стаж над 5 години след придобиване на специалност е 131 или 87,91%.