ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Безопасен труд"

          24 юли 2012 г.       

                                                 

      Днес , 24. юли 2012 г. Изпълнителният директор на "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД д-р Цветомир Димитров подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕАД ESF -2302-01-07006. В съответствие с договора лечебното заведение ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 142 308,67 лева за финансирането на проект "Съвременна организация на трудовата дейност в "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по настоящия проект са:

  • "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД.
  • "Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД.
  • "Разработване и внедряване на ОНSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в "Първа многопрофилна болница за активно лечение-София " ЕАД.
  • "Сертифициране на OHSAS 18001 -  Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд".
  • "Осигуряване на информация и публичност".
  • "Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта".

Всички дейности по организацията и управлението на проекта ще бъдат извършвани при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.

Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти. Екипът за организация и управление на проекта ще провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта, ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта и позволяващи извършването на проверки от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд."Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!