Микробиология

Клиничната микробиология е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява необходимата информация за ранна етиологична диагноза на инфекциозните болести, контрол на динамиката на болестния процес и на ефекта на лечението, ефективна профилактика както  и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Лаборатория "Клинична микробиология" при Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД  е медицинска лаборатория, която отговаря на  следните изисквания:
    1. Кадрова и материална осигуреност за извършване на клинико-
микробиологични изследвания за нуждите на диагностичната,лечебната и профилактичната дейност.
    2. Ръководи се от лекар със специалност "Микробиология".
    3. Провежда  системен вътрелабораторен качествен контрол.
    4. Участвува в Националната система за външна оценка на качеството на изследванията.

Персоналът на лаборатория "Клинична микробиология" притежава задълбочени познания, практически умения и сръчности за извършване на съвременна микробиологична диагностика :
    1. Правила за вземане и транспортиране на материали.
    2. Първоначални посевки и препарати.
    3. Изолиране и идентифициране на чисти култури
    4. Антибиограми.
    5. Оформяне и интерпретиране на резултатите.
    6. Модерни методи в диагностичната микробиология - използване на машинна диагностика  за идентификация и антибиограми.
    7. Работи с медицинска  документация.

Видове микробиологични изследвания       
    1. Изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка:директен микроскопски препарат, посявка, изследване за стрептококи /до вид/, стафилококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Кандида, Х. инфлуенце, М. катаралис, К. дифтерие.
    2. Микробиологично изследване на урина /урокултура/: количествено изследване, посявка, изследване за Ентеробактериацее, П. аеругиноза, Кандида, стрептококи /до вид/, стафилококи /до вид/, неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии /до вид/.
    3. Микробиологично изследване на материали от женски гениталии:
микроскопски препарат, посявка, изследване на трихомони, кандиди, Ентеробактериацее, стрептококи, стафилококи, П. аеругиноза, Н.гонорее /микроскопски/.
    4. Микробиологично изследване на изпражнения: микроскопски препарат, посявка, изследване за Шигела, Салмонела, Кампилобактер,
патогенни Е. коли , Йерсиниа /до вид/, сем. Вибрионацее /до род/, Б. цереус.. Серотипиране на Салмонела до група.
    5. Микробиологично изследване на ликвор: микроскопски препарат,
посявка, изследване за Н.менингитидис, С. пнеумоние, С. ауреус, Х. инфлуенце,  Е. коли  К1, К. неоформанс.
    6. Микробиологично изследване на кръв /хемокултура/: микроскопски
препарати, изследване за Ентеробактериацее, стрептококи, стафилококи,
кандиди /до вид/, неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии
/до вид/.
    7. Микробиологично изследване на материали от рани при хирургически инфекции : микроскопски препарат, посявка, изследване за
С. ауреус, Ентеробактериацее, стрептококи група  А, П. аеругиноза и други
неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии.
    8. Предварителна идентификация на неспорообразуващите анаероби въз основа на тяхната микро- и макроскопска морфология и липса на растеж в аеробни условия. Микробиологична диагностика на клостридиите до род.
    9. Серологични изследвания : Aнтистрептолизинов титър /AST / /ревматизъм/, Waaler Rose/RF /ревматоиден артрит/.

Вътрешен контрол на качеството
Основната му цел е да осигури ежедневното постоянно съответствие на резултатите от изследванията, които се изпълняват в лабораторията с общоприети стойности. Извършва се сравнение с общоприети микроорганизми или със стойности, които се получават при изследване на
контролни материали. Вътрешният контрол се ръководи от определено лице.
Серологичните изследвания  включват задължително положителна и отрицателна контрола за всеки тест. Положителният резултат има титър, чиито  стойности лежат в допустимите граници, регламентирани от производителя.

Външен лабораторен контрол
Системите за външен контрол позволяват независима обективна оценка на дейността на лабораторията и подтвърждават надежността на
резултатите от изследванията й.
Лаборатория "Клинична микробиология"  Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД  участва в подобна система за външен лабораторен контрол, провеждан от НЦЗПБ съвместно с Българска Асоциация на Микробиолозите.