КОНКУРС

ЗАПОВЕД

№ 178/11.04.2018г.

 

На основание чл.27, ал. 6 и 7 и чл.28 от Наредбата за общинските лечебни заведения и във връзка с Протокол на комисия, назначена със Заповед №172/29.03.2018г.,за провеждане на конкурс -Отдаване  под  наем  на  части от  недвижими имоти - частна общинска собственост – три места за разполагане на кафе машини и помещение /бърза закуска/” в „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

НАРЕЖДАМ

 1.Одобрявам Протокол от поведен конкурс - Отдаване  под  наем  на  части от  недвижими имоти - частна общинска собственост – три места за разполагане на кафе машини и помещение /бърза закуска/” на 29.03.2018г. в „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

2.Определям за спечелили конкурса участниците,както следва:

  2.1. ”Гууд Мийл” ЕООД-лява част на централен вход (партерен етаж) – 2 кв.м.

2.2. ”Гууд Мийл” ЕООД-дясна част на служебен вход (партерен етаж) - 2 кв. м.

2.3. ”Прима Класик” ЕООД-частта от фоайето на петия етаж - 2 кв. м.

2.4. ”Мастър-Пик” ЕАД-помещение /бърза закуска/

3.Със спечелилите конкурса кандидати да бъдат сключени съответните договори за наем.                            

4. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

Изпълнителен директор: …/п/…..чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

/доц.д-р Цветомир Димитров, д.м./