КОНКУРС

З А П О В Е Д

 

№358/14.06.2018г.

 

На основание чл.27, ал. 6 и 7 и чл.28 от Наредбата за общинските лечебни заведения и във връзка с Протокол на комисия, назначена със Заповед №34/11.05.2018г., за провеждане на конкурс -Отдаване  под  наем  на  част от  недвижим имот - частна общинска собственост, за разполагане на терминално устройство АТМ /банкомат/, във фоайето на партерния етаж в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

О Б Я В Я В А М:

 

1. Класирането на кандидатите в конкурса за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обект – недвижим имот – частна общинска собственост,  находящ се в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, с адрес: гр. София, бул. „ Патриарх Евтимий ” №37, представляващ площ от 1.00 кв.м., за разполагане на терминално устройство АТМ /банкомат/.

На първо място се класира участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД с предложена месечна наемна цена от 220,00лв. без ДДС.

На второ място се класира участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД с предложена месечна наемна цена от 150,00лв. без ДДС.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям за наемател на част от недвижим имот - частна общинска собственост, за разполагане на терминално устройство АТМ /банкомат/, във фоайето на партерния етаж в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, за срок от 3 (три) години, участникът „ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ” АД, с предложена най-висока месечна наемна цена в размер на  220,00 лв. без ДДС.

2. Определям месечна наемна цена в размер на  220,00 лв. без ДДС.

3. В тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметката на „Първа МБАЛ – София” ЕАД …………………………………, която обезпечава изпълнението на договора.

4. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 – то число на текущия месец по горепосочената сметка. 

5.  Консумативните разходи за електрическа енергия и други, свързани с ползването на имота, се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и споразумителен  протокол, и се заплащат от наемателя по сметката на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

6. Възлагам на отдел „Обществени поръчки” да предприеме необходимите действия по сключването на договора с избрания наемател.

7.  В тридневен срок от издаването на настоящата заповед същата да се съобщи на участниците в конкурса.

8.Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 ( четиринадесет ) - дневен срок от датата на уведомяване.

9. Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

Изпълнителен директор: пп

/доц.д-р Цветомир Димитров, д.м./