КОНКУРС

 

О  б  я  в  а

 

Изпълнителният Директор на „Първа МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД обявява „Конкурс за отдаване под наем на част от подпокривното пространство и част от покрива на сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД – частна общинска собственост” 

Конкурсът ще се проведе на 05.11.2018 г. от 10 ч., в сградата на „Първа МБАЛ -  София” ЕАД, Административен блок, стая №3. 

Срок на договора 3 години

Оглед ще се извършва от 9.00 до 12.00 часа в дните от 03.10.2018г. до 05.10.2018г. вкл., след представен документ за закупена документация.

Телефон за контакт – 0884355846 - Стойков.

Конкурсната документация се получава от 03.10.2018г. до 05.10.2018г. в стая №6 –Административен блок на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, след заплащане на цената в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 02.11.2018г., в деловодството на „Първа МБАЛ - София” ЕАД.

Депозит за участие 250.00лв /двеста и петдесет лева/. Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. ”Мария Луиза” №88,  или на ръка в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Цена на конкурсната документация – 20.00 лв. без ДДС.

 

О  б  я  в  а

 

Изпълнителният Директор на „Първа МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД обявява „Конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД – частна общинска собственост за осъществяване на медицинска дейност – ½ кабинет № 40 /Общо практикуващ лекар/ с площ 18 кв.м.”  

Конкурсът ще се проведе на 05.11.2018г. от 10 ч., в сградата на „Първа МБАЛ -  София” ЕАД, Административен блок, стая №3.

Срок на договора – до 01.08.2020г.

Оглед ще се извършва от 9.00 до 12.00 часа в дните от 23.10.2018г. до 25.10.2018г. вкл., след представен документ за закупена документация.

Телефон за контакт – 0884355846 - Стойков.

Конкурсната документация се получава от 23.10.2018г. до 25.10.2018г. в стая № 6 –Административен блок на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, след заплащане на цената в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 02.11.2018г., в деловодството на „Първа МБАЛ - София” ЕАД.

Депозит за участие 50.00лв /петдесет лева/. Депозита се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. ”Мария Луиза” №88,  или на ръка в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Цена на конкурсната документация – 5.00 лв. без ДДС