КОНКУРС

 

О  б  я  в  а

 

Изпълнителният Директор на Първа МБАЛ СОФИЯ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговска площ 1 кв.м., находяща се във фоайето на партерния етаж, централен вход на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, предназначена за монтиране на 1 брой терминално устройство ATM /банкомат/. 

Конкурсът ще се проведе на 30.07.2018 г. от 10 ч., в сградата на „Първа МБАЛ София” ЕАД, Административен блок, стая №3. 

Срок на договора 3 години

 Оглед ще се извършва от 9.00 до 12.00 часа в дните от 18.07.2018г. до 20.07.2018г. вкл., след представен документ за закупена документация.

Телефон за контакт – 0884355846 Стойков.

Конкурсната документация се получава от 18.07.2018г. до 20.07.2018г. в стая №6 –Административен блок на  Първа МБАЛ София ЕАД, след заплащане на цената в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 27.07.2018г.,  в деловодството на Първа МБАЛ София ЕАД.

Депозит за участие 50.00лв /Петдесет лева/. Депозита се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. ”Мария Луиза” №88,  или на ръка в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.

Цена на конкурсната документация – 5.00 лв. без ДДС.