КОНКУРС

 

О Б Я В А

 

 

Изпълнителният директор на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява Конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, в сградата на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД , а именно помещение /бърза закуска - кафе/, с обща площ от 41 кв.м.

 

          Помещение /бърза закуска - кафе/,  находящо се в сградата на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, в сутеренната част, с обща площ 41 кв.м, което е затворено със стъклен параван.

 Конкурсът ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10 ч., в сградата на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая №6.

 Срок на договора за отдаване под наем - 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC  SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария Луиза” № 88 или в касата на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

 Оглед на помещенията ще се извършва от 09.00 до 12.00 часа, всеки работен ден, в дните от 24.06.2019г. до 28.06.2019г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 - Михаил Стойков.

 Конкурсната документация се получава от 24.06.2019г. до 28.06.2019г. включително, в стая №6 – Административен блок на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 11.07.2019г., в деловодството на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100.00 лв. /сто лева/ - Депозита се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария Луиза” № 88,  или на ръка в касата на „Университетска Първа МБАЛ - София Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

 

Цена на конкурсната документация: 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС