КОНКУРС

О  б  я  в  а

 

 

 

Изпълнителният Директор на „Първа МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД обявява „Конкурс за отдаване под наем на част от вътрешното пространство на Партерния и Първи етаж от сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД за поставяне на рекламни табели с медицинска и социална насоченост”.

Конкурсът ще се проведе на 06.02.2019 г. от 11.00ч., в сградата на „Първа МБАЛ -  София” ЕАД, Административен блок, стая №3.

Срок на договора 3 години

Оглед ще се извършва от 9.00 до 12.00 часа в дните от 22.01.2019г. до 24.01.2019г. вкл., след представен документ за закупена документация.

Телефон за контакт – 0884355846 - Стойков.

Конкурсната документация се получава от 22.01.2019г. до 24.01.2019г. в стая №6 – Административен блок на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, след заплащане на цената в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 05.02.2019г., в деловодството на „Първа МБАЛ - София” ЕАД.

Депозит за участие 100.00лв. /сто лева/. Депозита се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. ”Мария Луиза” №88,  или на ръка в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Цена на конкурсната документация – 10.00 /десет/ лв. без ДДС