КОНКУРС

 

 

З А П О В Е Д

 

№442/02.08.2018г.

 

 

На основание чл.27, ал. 6 и 7 и чл.28 от Наредбата за общинските лечебни заведения и във връзка с Протокол на комисия, назначена със Заповед № 440/30.07.2018 г.,за провеждане на конкурс -Отдаване  под  наем  на  част от  недвижим имот - частна общинска собственост за разполагане на терминално устройство АТМ /банкомат/ във фоайето на партерния етаж в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

1. Класирането на кандидатите в конкурса за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обект – недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, с адрес: гр. София, бул. „ Патриарх Евтимий ” №37, представляващ площ от 1.00 кв.м., както следва:

1.1. На първо място - „Общинска  банка”  АД – предложена наемна цена от 240.00 лв.

1.2. На второ място - „Интернешънъл  Асет  Банк”  АД – предложена наемна цена от 237.00 лв.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям за наемател на част от недвижим имот - частна общинска собственост за разполагане на терминално устройство АТМ /банкомат/ във фоайето на партерния етаж в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, за срок от 3 (три) години, участникът Общинска банка АД, с предложена най-висока месечна наемна цена в размер на  240.00 лв. 

2. Определям месечна наемна цена в размер  240.00 лв.

3. В тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметката на „Първа МБАЛ – София” ЕАД-Общинска банка, ФЦ Мария Луиза;  IBAN: BG22SOMB91301027529303, която обезпечава изпълнението на договора. 

4. Наемната цена се заплаща за всеки месец, до 10 – то число на текущия месец, по горепосочената сметката 

5.  Консумативните разходи за електрическа енергия и други свързани с ползването на имота се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и споразумителен  протокол и се заплащат от наемателя по сметката на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

6. Възлагам на отдел „ Обществени поръчки”, да предприеме необходимите действия по сключването на договора с избрания наемател.

7.  В тридневен срок от издаването на настоящата заповед същата да се съобщи на участниците в конкурса.

8.Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 ( четиринадесет ) - дневен срок от датата на уведомяване.

9. Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

Изпълнителен директор на

„Първа МБАЛ-София”ЕАД: …./п/…чл.2, ал.2, т.5

 

/доц.д-р Цветомир Димитров/