Клинична лаборатория

Отделението по клинична лаборатория е акредитирано с присъдена отлична оценка.
Притежава сертификати от участия в НСВОК по всички програми.
Разполага с модерна апаратура, съгласно “ Медицински стандарт Клинична лаборатория”  - III ниво на компетентност.
Хематологични анализатори Medonic, Dymind DH76  се изследва пълна кръвна картина с 18 показателя, включително хистограми.
-    морфология на еритроцити и левкоцити
С имунологичен анализатор се изследват – хормони, фуритин, антитела, тумурни маркери.
Автоматичен коагулометър  CD – се изследва протомбиново време – отчетено в sec и  INR, аРТТ, фибриноген,D- димер.
Биохимичен анализатор Chemray 420  – общ белтък, албумин, общ и директен билирубин, всички ензими – ACAT, ALAT, KK, KK-MB, CRP, ЛДХ, липиден профил, кръвна захар, микроелементи, имуноглобулини, тропонин.
Йонселективни анализатори – АКС – рО2, рСО2, Рн, НСО3ВЕ, К, Na
Изследване на урина – сухи тестове, седимент и количествено.
Изследване на пунктати и ликвори – качествено и количествено.

Клинична лаборатория е самостоятелна медицинска специалност, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява информация за ранна диагноза, контрол на болестния процес и ефекта от лечението, ефективна профилактика.

Клинична лаборатория при ПМБАЛ – София извършва изследвания по клинични пътеки, по договори срещу заплащане по ценоразпис.
Отделението има договор със Здравната каса и работи с направления за медико – диагностична дейност за основен пакет : Кръвна картина, Диференциално броене, Морфология на еритроцити, СУЕ, протр. време, аРТТ, фибриноген, урина, окултни кръвоизливи, глюкоза, кръвно-захарен профил, урея, креатинин, билирубин, общ белтък, албумин, CRP, холестерол, HDL – холестерол, триглицериди, гликиран хемоглобулин, пикочна киселина, ASAT, ALAT, KK, ГГТ, АФ, Амилаза, К, Na, сер.Fe, ЖСК.
Високо специализирани изследвания – хормони - тироидни, полови, туморни моркери - СА 15-3, СА 19-9, СА 12 5 PSA, FPSA