Клинична лаборатория

Отделението по клинична лаборатория е акредитирано с присъдена отлична оценка.
Притежава сертификати от участия в НСВОК по всички програми.
Разполага с модерна апаратура, съгласно “ Медицински стандарт Клинична лаборатория”  - III ниво на компетентност.
Хематологични анализатори Medonic, Dymind DH76  се изследва пълна кръвна картина с 18 показателя, включително хистограми.
-    морфология на еритроцити и левкоцити
С имунологичен анализатор се изследват – хормони, фуритин, антитела, тумурни маркери.
Автоматичен коагулометър  CD – се изследва протомбиново време – отчетено в sec и  INR, аРТТ, фибриноген,D- димер.
Биохимичен анализатор Chemray 420  – общ белтък, албумин, общ и директен билирубин, всички ензими – ACAT, ALAT, KK, KK-MB, CRP, ЛДХ, липиден профил, кръвна захар, микроелементи, имуноглобулини, тропонин.
Йонселективни анализатори – АКС – рО2, рСО2, Рн, НСО3ВЕ, К, Na
Изследване на урина – сухи тестове, седимент и количествено.
Изследване на пунктати и ликвори – качествено и количествено.

Клинична лаборатория е самостоятелна медицинска специалност, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява информация за ранна диагноза, контрол на болестния процес и ефекта от лечението, ефективна профилактика.

Клинична лаборатория при Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД  извършва изследвания по клинични пътеки, по договори срещу заплащане по ценоразпис.
Отделението има договор със Здравната каса и работи с направления за медико – диагностична дейност за основен пакет : Кръвна картина, Диференциално броене, Морфология на еритроцити, СУЕ, протр. време, аРТТ, фибриноген, урина, окултни кръвоизливи, глюкоза, кръвно-захарен профил, урея, креатинин, билирубин, общ белтък, албумин, CRP, холестерол, HDL – холестерол, триглицериди, гликиран хемоглобулин, пикочна киселина, ASAT, ALAT, KK, ГГТ, АФ, Амилаза, К, Na, сер.Fe, ЖСК.
Високо специализирани изследвания – хормони - тироидни, полови, туморни моркери - СА 15-3, СА 19-9, СА 12 5 PSA, FPSA