Клинична лаборатория

Отделението по клинична лаборатория е акредитирано с присъдена отлична оценка.
Притежава сертификати от участия в НСВОК по всички програми.
Разполага с модерна апаратура, съгласно “ Медицински стандарт Клинична лаборатория”  - III ниво на компетентност.
С хематологичен анализатор CELL-DYN 1700, 1800 се изследва пълна кръвна картина с 18 показателя, включително хистограми.
-    морфология на еритроцити и левкоцити
-    брой ретикулоцити
     С имунологичен анализатор AXYM се изследват – тропонин I, щитовидни хормони – FT4, TSH, гликиран хемоглобин - HbA1c, PSA и др..
Автоматичен коагулометър Анализатор CD – се изследва протомбиново време – отчетено в sec и  INR, аРТТ, фибриноген
Биохимичен анализатор ВТ – 3000 – общ белтък, албумин, общ и директен билирубин, всички ензими – ACAT, ALAT, KK, KK-MB, CRP, ЛДХ, липиден профил, кръвна захар, микроелементи, имуноглобулини.
Йонселективни анализатори – АКС – рО2, рСО2, Рн, НСО3ВЕ, К, Na
Изследване на урина – сухи тестове, седимент и количествено.
Изследване на пунктати и ликвори – качествено и количествено.

Клинична лаборатория е самостоятелна медицинска специалност, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява информация за ранна диагноза, контрол на болестния процес и ефекта от лечението, ефективна профилактика.

Клинична лаборатория при ПМБАЛ – София извършва изследвания по клинични пътеки, по договори срещу заплащане по ценоразпис.
Отделението има договор със Здравната каса и работи с направления за медико – диагностична дейност за основен пакет : Кръвна картина, Диференциално броене, Морфология на еритроцити, СУЕ, протр. време, аРТТ, фибриноген, урина, окултни кръвоизливи, глюкоза, кръвно-захарен профил, урея, креатинин, билирубин, общ белтък, албумин, CRP, холестерол, HDL – холестерол, триглицериди, гликиран хемоглобулин, пикочна киселина, ASAT, ALAT, KK, ГГТ, АФ, Амилаза, К, Na, сер.Fe, ЖСК.
Високо специализирани изследвания – FT4, TSH.