Договор „ БС ЮНИВЕРС” ЕООД

          Описание: ESF_logo_small  ПРОЕКТ BG051PO001 - 2.3.02-0274       

„Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа

многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Днес, 12 март 2013 г. Изпълнителният директор на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД д-р Цветомир Димитров подписа с „ БС ЮНИВЕРС” ЕООД ЕИК: 175350784, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, бул. „България, № 13,  тел.: 02/8596702, факс: 02/8596702, лице за контакт във връзка с изпълнението на договора: Татяна Сергеева Сиракова – Управител договор за услуга с предмет: „Разработване и внедряване на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД“. Услугата ще бъде изпълнена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07006 от 25 юли 2012 г., Проект „Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

В съответствие с подписания договор „ БС ЮНИВЕРС” ЕООД ЕИК: 175350784, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, бул. „България, № 13,  тел.: 02/8596702, факс: 02/8596702, лице за контакт във връзка с изпълнението на договора: Татяна Сергеева Сиракова – Управител ще изготви одит на състоянието на действащата система на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, ще разработи документация и ще проведе цикъл от обучения, инструктажи, извършване на одити на елементите от OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, които са задължителен елемент от нейното внедряване.

Чрез въвеждането на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд ще се постигне по-нататъшно усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, по-безопасна работна среда и защита на персонала от трудови злополуки. Ръководството ще има възможност да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и на пациентите на лечебното заведение.

В крайна сметка, чрез въвеждането на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, ще се постигнат изискванията на българското и европейско законодателство в тази област.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!