Договор „ Арт Електроник“ ООД

 

      ПРОЕКТ BG051PO001 - 2.3.02-0274  

Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа

многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 Днес, 18.12.2012 г. Изпълнителният директор на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД д-р Цветомир Димитров подписа с „ Арт Електроник“  ООД договор за услуга с предмет: „Осигуряване на информация и публичност". Услугите ще бъдат изпълнени в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07006 от 25 юли 2012 г., Проект „Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В съответствие с подписания договор „Арт Електроник“  ООД ще организира публикуването на статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. В хода на изпълнението на проекта и при успешното завършване на дейностите отново ще бъдат публикувани 3 съобщения в пресата с обобщени резултати от проекта.

 „Арт Електроник“  ООД  ще организира изготвянето и разпространението на 1 000 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”.

В съответствие с изискванията на Европейския съюз ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД за целия период на изпълнение на проекта.

Всички дейности, осигуряващи информация и публичност, ще приключат на 24 юли 2013 г. и ще бъдат реализирани съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

В резултат на осъществените дейностите за информация и публичност ще се постигне повишена информираност на обществеността по отношение на изпълнените дейности по проекта на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, както и за финансовия принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз за подобряване условията на труд на работното място чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

                                                  Инвестира във вашето бъдеще!