Договор „Медико-консулт “ ООД

            ПРОЕКТ BG051PO001 - 2.3.02-0274           

„Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа

многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”

                           Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
                          Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
               съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

         Днес, 28 януари 2013 г. Изпълнителният директор на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД д-р Цветомир Димитров подписа с „ Медико-консулт “  ООД договор за услуга с предмет: „Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”. Услугата ще бъде изпълнена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07006 от 25 юли 2012 г., Проект „Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В съответствие с подписания договор „Медико-консулт “  ООД ще опише сегашното състояние на лечебното заведение и организацията на работния процес. Ще бъдат описани и анализирани основните и спомагателни трудови дейности, работните помещения и работни места, медицинското оборудване и съоръженията с повишена опасност, управлението на основните и спомагателни дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти и документи, управлението на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация както и условията на труд при изпълнение на основните и спомагателни трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценка на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно – битови условия, травматизъм, заболеваемост и др.

Наред с това, „Медико-консулт “  ООД  ще опише силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в лечебното заведение. Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес, които имат ключово значение за ефективността на лечебните процеси. Подробно бъдат анализирани и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и документирането им. Въз основа на анализа на силните и слабите страни (SWОT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определят кои от тях е целесъобразно да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения.

В крайна сметка „Медико-консулт “  ООД ще направи изводи за състоянието на лечебното заведение и организацията на трудовия процес, ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответните ресурси. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!