„ATC Енергийна техника България“ ООД

        ПРОЕКТ BG051PO001 - 2.3.02-0274   

„Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа

многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Днес, 21 март 2013 г. Изпълнителният директор на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД д-р Цветомир Димитров подписа с „ATC Енергийна техника България“ ООД договор за предоставяне на сертификационни услуги с предмет: „Сертифициране на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд”. Услугата ще бъде изпълнена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07006 от 25 юли 2012 г., Проект „Съвременна организация на трудовата дейност в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД”. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В съответствие с подписания договор „ATC Енергийна техника България“ ООД ще провери и оцени дали въведената в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съответства на изискванията на стандарта. След положителен доклад от одита, органът за сертификация ще вземе решение по сертификацията и ще издаде сертификат. Сертификатът е доказателство, че лечебното заведение е въвело и има реално работеща OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Издаването на сертификат е официално потвърждение, че „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД има ангажимент пред своя персонал и пациентите на болницата към безопасните условия на труд.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!